Vykdomi projektai –   KTVM

Vykdomi projektai

PROJEKTAS Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0011 „VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

Nuo 2019 m. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla įgyvendina projektą „VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. Jo tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo programas.

Šiam tikslui pasiekti bus įsigyta mokymo įranga kokybiškam šių sričių profesiniam mokymui įgyvendinti, taip pat bus suremontuotos kelios mokymui skirtos patalpos.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas, o tai leis patenkinti šių specialistų poreikį bei sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto įgyvendinimui skirta 467 902,83 eurų.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis

______________________________

Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre

Projekto vykdytojas: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

– Šilutės profesinio mokymo centras

-Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

-Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

-Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-04 iki 2021-07-04

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020

Bendra projekto vertė: 37 724,49 EUR

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto tikslas – Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre (SPMC).

Projekto aprašymas:

Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos moksleivius pagal profesinio mokymo programas, siekia moksleiviams suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos mokymo įstaigos turi tinkamą, šių dienų variklinių transporto priemonių sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.

Siekdama mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius variklinių transporto priemonių remonto, diagnostikos bei eksploatacijos srityse, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra variklinių transporto priemonių sektorinio mokymo centro, mokytis į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos sektorinį centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 70 mokinių iš Šilutės profesinio mokymo centro, Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Telšių regioninis profesinio mokymo centro ir Šiaulių profesinio rengimo centro.

Laukiami projekto rezultatai:  viso projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 70 mokinių pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre.

________________________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „TARPTAUTINĖ PATIRTIS PROFESINIAM TOBULĖJIMUI“ 2020-1-LT01-KA102-077545

Projekto tikslas – suteikti naujų praktinių įgūdžių, žinių 16 mokinių ir 8 profesijos mokytojams, atliekant praktiką kitose ES valstybėse.

Projekto uždaviniai:

 1. Organizuoti 16 mokinių: virėjo, automobilių mechaniko mokymo programų, 4 sav. trukmės praktikas realiose darbo vietose Austrijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos įmonėse.
 2. Organizuoti 8 profesijos mokytojų 5 d. trukmės praktikas Austrijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos įmonėse ir (ar) švietimo įstaigose.
 3. Parengti dokumentus, įrodančius kompetencijų įgijimą.
 4. Organizuoti 4 projekto sklaidos renginius, jų metu pristatant įgytas žinias, patirtį mokyklos bendruomenės nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai (2020-09-01 –  2022-08-31)

Projektui skirta suma 56 042 Eur

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

_______________________________

Erasmus+ jaunimo srities projektas „Sveikata – mūsų turtas“ Nr. 2019-3-LT02-KA105-006561

Projektu „Sveikata – mūsų turtas“ siekiama padėti jauniems žmonėms iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, įgyvendinant įvairias bendradarbiavimo veiklas. Iškeltam tikslui

pasiekti numatyti šie uždaviniai:

 1. Organizuoti 5 dienas truksiančius jaunimo mainus Lietuvoje.
 2. Organizuoti praktinius užsiėmimus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo srityse.
 3. Organizuoti neformalius užsiėmimus jaunimo tarpkultūriniam bendradarbiavimui, tolerancijai ir atvirumui skatinti.

Projekto tikslų ir rezultatų sieksime įgyvendindami 22 veiklas: 12 formalių veiklų (pvz., mankštos, joga, kvėpavimo pratimai, sveikatai naudingų kokteilių gaminimas ir kt.), susijusių su pagrindine projekto tema, ir 10 neformalių, skirtų kultūriniam ir tautų tarpusavio pažinimui (pvz., susipažinimo žaidimai, edukacijos, orientacinės varžybos, kaimynų vakaras ir kt.).

Projekto dalyviai: 18 jaunų žmonių (po 6 iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos). Projekto dalyvių amžius – 15-19 metų. Jaunuoliams pagelbės grupių vadovai – po 1 iš kiekvienos šalies.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 6 mėnesiai (2020 02 01 – 2021 01 31)

Projekto įgyvendinimui skirti 7 042 eurai

Projekto koordinatorius – VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

 • Kujawsko-Pomorska WK OHP (Lenkija)
 • Rujienas Novada Pasvaldiba (Latvija)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

______________________________

Erasmus+ programos projektas ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

Projekto konsorciumą sudaro:

 1. IĮ ,,Erasmus plius“ – projekto koordinatorius
 2. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
 3. Joniškio žemės ūkio mokykla
 4. Zarasų profesinė mokykla
 5. Šilutės profesinio mokymo centras
 6. Alantos technologijos ir verslo mokykla
 7. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
 8. UAB ,,Via Unica“
 9. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

PROJEKTO TIKSLAS – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos:

 1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų vizitai:

1.1. į Ispaniją, Malagą (18 dalyvių);

1.2. į Švediją, Malmo (18 dalyvių);

 1. virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją (6 dalyviai);
 2. atvykstamieji virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos (2 dalyviai).

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

____________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS – PROFESINIO MOKYMO PAGRINDAS“ NR. 2019-1-LT01-KA102-060231

Projekto tikslas – suteikti 8 įstaigos mokiniams žinių, gebėjimų ir kompetencijų pasirinktos profesijos srityje, atliekant praktiką realioje darbo vietoje.

Projekto uždaviniai:

 1. Organizuoti 8 mokinių: virėjo, automobilių mechaniko mokymo programų, 4 sav. trukmės darbines praktikas Austrijos, Vokietijos įmonėse.
 2. Parengti dokumentus, įrodančius kompetencijų įgijimą.
 3. Organizuoti projekto sklaidos renginį, jo metu pristatant įgytas žinias, patirtį mokyklos bendruomenei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių (2019-12-31  2021-06-29)

Projektui skirta suma 20 931 Eur

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.