Vykdomi projektai

PROJEKTAS Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0011 „VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla įgyvendina projektą „VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. Jo tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo programas.

Šiam tikslui pasiekti įsigijome mokymo įrangą kokybiškam šių sričių profesiniam mokymui įgyvendinti bei suremontavome kelias mokymui skirtas patalpas.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas, o tai leis patenkinti šių specialistų poreikį bei sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto įgyvendinimui skirta 467 902,83 eurų.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-30 – 2022-04-30

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis

______________________________

Projektas  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031

Vakarų Lietuvos regionas – dinamiškai besivystantis žemės ūkio kraštas, kuriame plėtojamas konkurencingų ūkių pagrindu veikiantis specializuotas, ekologiškai švarus pieno ir mėsos ūkis, vaisių, uogų ir daržovių auginimas, tad yra poreikis ugdyti profesines kompetencijas, siekiant praktiškai pritaikyti pažangiausias žemės ūkio technologijas, įrengimus ir įrangą bei veiklai vystyti reikalingus praktinius  įgūdžius.

Projekto partneriai – Plungės technologijų ir verslo mokykla, Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokykla – vykdydamos savo veiklas bei įgyvendindamos savo strateginius tikslus, daug dėmesio skiria siekiui padidinti pirminio profesinio ir suaugusiųjų profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei pagerinti besimokančiųjų pasirengimą praktinei veiklai žemės ūkio technologijų srityje.

Atsižvelgiant  į esamą žemės ūkio praktinių įgūdžių ugdymo poreikį regione bei Plungės TVM sektorinio praktinio mokymo centro galimybes, projekto partneriai inicijavo projektą  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regionuose“.

Projekto  tikslas – padidinti žemės ūkio technologijų profesinio  mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Plungės TVM sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tikslo įgyvendinimui bus sudaromos sąlygos Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokiniams ugdyti praktinius įgūdžius. Numatoma, jog  projekto metu 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai apmokys 40 mokinių. Numatoma projekto trukmė – 15 mėn., per kuriuos bus surengti 4 mokymo ciklai po 5 dienas.

Projekto pareiškėjas:  VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokykla

Projekto partneriai: 

VšĮ Kretingos technologijų ir verslo mokykla

Mažeikių politechnikos mokykla

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-22

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-03-22

Finansavimo fondas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto biudžetas: 10.773,62 Eur.

_________________________________

Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre

Projekto vykdytojas: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

– Šilutės profesinio mokymo centras

-Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

-Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

-Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-04 iki 2021-07-04

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020

Bendra projekto vertė: 37 724,49 EUR

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto tikslas – Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre (SPMC).

Projekto aprašymas:

Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos moksleivius pagal profesinio mokymo programas, siekia moksleiviams suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos mokymo įstaigos turi tinkamą, šių dienų variklinių transporto priemonių sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.

Siekdama mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius variklinių transporto priemonių remonto, diagnostikos bei eksploatacijos srityse, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra variklinių transporto priemonių sektorinio mokymo centro, mokytis į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos sektorinį centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 70 mokinių iš Šilutės profesinio mokymo centro, Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Telšių regioninis profesinio mokymo centro ir Šiaulių profesinio rengimo centro.

Laukiami projekto rezultatai:  viso projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 70 mokinių pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre.

________________________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „TARPTAUTINĖ PATIRTIS PROFESINIAM TOBULĖJIMUI“ 2020-1-LT01-KA102-077545

Projekto tikslas – suteikti naujų praktinių įgūdžių, žinių 16 mokinių ir 8 profesijos mokytojams, atliekant praktiką kitose ES valstybėse.

Projekto uždaviniai:

 1. Organizuoti 16 mokinių: virėjo, automobilių mechaniko mokymo programų, 4 sav. trukmės praktikas realiose darbo vietose Austrijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos įmonėse.
 2. Organizuoti 8 profesijos mokytojų 5 d. trukmės praktikas Austrijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos įmonėse ir (ar) švietimo įstaigose.
 3. Parengti dokumentus, įrodančius kompetencijų įgijimą.
 4. Organizuoti 4 projekto sklaidos renginius, jų metu pristatant įgytas žinias, patirtį mokyklos bendruomenės nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai (2020-09-01 –  2022-08-31)

Projektui skirta suma 56 042 Eur

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

_______________________________

Erasmus+ jaunimo srities projektas „Sveikata – mūsų turtas“ Nr. 2019-3-LT02-KA105-006561

Projektu „Sveikata – mūsų turtas“ siekiama padėti jauniems žmonėms iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, įgyvendinant įvairias bendradarbiavimo veiklas. Iškeltam tikslui

pasiekti numatyti šie uždaviniai:

 1. Organizuoti 5 dienas truksiančius jaunimo mainus Lietuvoje.
 2. Organizuoti praktinius užsiėmimus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo srityse.
 3. Organizuoti neformalius užsiėmimus jaunimo tarpkultūriniam bendradarbiavimui, tolerancijai ir atvirumui skatinti.

Projekto tikslų ir rezultatų sieksime įgyvendindami 22 veiklas: 12 formalių veiklų (pvz., mankštos, joga, kvėpavimo pratimai, sveikatai naudingų kokteilių gaminimas ir kt.), susijusių su pagrindine projekto tema, ir 10 neformalių, skirtų kultūriniam ir tautų tarpusavio pažinimui (pvz., susipažinimo žaidimai, edukacijos, orientacinės varžybos, kaimynų vakaras ir kt.).

Projekto dalyviai: 18 jaunų žmonių (po 6 iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos). Projekto dalyvių amžius – 15-19 metų. Jaunuoliams pagelbės grupių vadovai – po 1 iš kiekvienos šalies.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai (2020 02 01 – 2022 01 31)

Projekto įgyvendinimui skirti 7 042 eurai

Projekto koordinatorius – VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

 • Kujawsko-Pomorska WK OHP (Lenkija)
 • Rujienas Novada Pasvaldiba (Latvija)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

______________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS – PROFESINIO MOKYMO PAGRINDAS“ NR. 2019-1-LT01-KA102-060231

Pagrindiniai šio projekto tikslai:

 1. Suteikti 16 VšĮ KTVM mokinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų pasirinktos profesijos srityje, atliekant praktiką realioje darbo vietoje.
 2. Suteikti 8 profesijos mokytojams žinių, gebėjimų ir kompetencijų, atliekant praktiką, susijusią su jų mokoma sritimi, kitų ES šalių organizacijose.

Projekto uždaviniai:

 1. Organizuoti 18 mokinių – virėjo, automobilių mechaniko specialybių – 4 sav. trukmės darbines

praktikas Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Airijos įmonėse.

 1. Organizuoti 8 profesijos mokytojų 2 sav. trukmės praktikas Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Airijos įmonėse.
 2. Parengti dokumentus, įrodančius kompetencijų įgijimą.
 3. Organizuoti 4 projekto sklaidos renginius, jų metu pristatant įgytas žinias, patirtį mokyklos bendruomenės nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėnesiai (2019 12 31  – 2022 12 30)

Projektui skirta suma 68 434 Eur

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.