Socialinis pedagogas

Įstaigos socialinis pedagogas dirba su mokymosi sunkumų, mokymosi motyvacijos, elgesio, emocijų, bendravimo problemų turinčiais mokiniais individualiai, rūpinasi mokinių lankomumo gerinimu, teikia paramą našlaičiams ir socialiai remtiniems mokiniams. Dirba su vaikais, turinčiais priklausomybių, padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, tėvų teises ir pareigas. Bendradarbiauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

Socialinė pedagogė Rūta Surblytė dirba 25 kab.

Socialinės pedagogės el.paštas: socialinis@kretvm.lt

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m. m.

Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas