Profesinis ugdymas

Profesinis mokymas (angl. vocational education and training) – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. (Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, galiojanti redakcija).

Profesinio mokymo programos rengiamos vadovaujantis atitinkamais profesinio rengimo standartais.

Praktinis mokymas sudaro 60–70 procentų viso profesijos dalykams skirto laiko. Paprastai jis vykdomas mokyklos bazėje.

Į programas įtraukti civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, informacinių technologijų, kūno kultūros dalykai.

BAIGUSIEMS 12 KLASIŲ:

Mokymosi trukmė 1 metai

BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ:

Gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas

Mokymosi trukmė 3 metai

BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ PAGAL INDIVIDUALIZUOTAS (SPECIALIAS) PROGRAMAS (Įgyjama tik profesinė kvalifikacija)

Mokymosi trukmė 3 metai

Pastaba. Mokymo programos, kuriose mokoma vairuotojo ir traktorininko kvalifikacijų, teorinis ir praktinis vairavimo mokymas – nemokamas

Baigusiems mokiniams mokykla padeda įsidarbinti kurorto miestuose: Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje.
Įsidarbinusius ir neturinčius, kur gyventi, apgyvendiname mokyklos bendrabutyje.

III-me kurse, baigus mokymo programą, mokiniai atlieka 15 savaičių praktiką pas darbdavius.

I-me kurse (vienų metų metų programos), baigus mokymo programą, mokiniai atlieka 8 savaičių praktiką pas darbdavius.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

-teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

-praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo profesinio mokymo teikėjo teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta kompetencijų vertinimo institucija – Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai.

Asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 4101).

Asmeniui, nebaigusiam profesinio mokymo programos, išduodamas profesinio mokymo pasiekimų pažymėjimas.

Asmeniui, baigusiam technikos priežiūros verslo darbuotojo programą ir sėkmingai įsivertinusiam asmens kompetencijas, išduodamas traktorininko pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas.

Asmeniui, baigusiam automobilių mechaniko, logisto ekspeditoriaus ir technikos priežiūros verslo darbuotojo programas ir sėkmingai išlaikius kelių eismo taisyklių egzaminus, atlikus praktinį vairavimą, REGITRA išduoda vairuotojo „B“ kategorijos pažymėjimą.